Niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny „Kocurek”

     Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Kocurek” specjalizuje się w opiece nad dziećmi z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi i rozwojowymi. Najwięcej podopiecznych trafia do nas z diagnozą autyzmu lub jego podejrzeniem.

Przedszkolaki uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

NASZE PRZEDSZKOLE to miejsce, gdzie każde dziecko otrzymuje maksimum troski, uwagi i opieki. Nasze dzieci w małych grupach, do których przypisanych jest dwóch nauczycieli otrzymują ogromną dawkę zrozumienia i akceptacji.

Dysponujemy dwiema salami przedszkolnymi z dostępem do dostosowanej dla dzieci toalety. Sale przedszkolne wyposażone są w liczne zabawki, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, sprzęt służący stymulacji ruchowej i manualnej.

    Każde dziecko w ramach oddziaływań przedszkolnych objęte jest opieką pedagoga, psychologa i logopedy i ma możliwość uczestniczenia w:

  • indywidualnej terapii psychologicznej,
  • indywidualnej Terapii Integracji Sensorycznej,
  • zajęciach rewalidacyjnych z elementami dogoterapii,
  • zajęciach usprawniających funkcje wykonawcze,
  • zajęciach tanecznych,
  • zajęciach metodą Weroniki Sherborne,
  • treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

Punkt Przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z Rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017r.

Dla każdego dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nasz zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny w oparciu o Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Dziecka.

Dodatkowo dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oferujemy zajęcia uwzględniające potrzeby rozwojowe dziecka.