Diagnozy specjalistyczne

   Centrum Terapii „Rozproszone Zmysły” prowadzi kompleksowe diagnozy specjalistyczne w kierunku zaburzeń rozwojowych u dzieci. Diagnozy przeprowadza zespół specjalistów składający się z lekarza psychiatry, oligofrenopedagoga i psychologa.

Proces diagnostyczny składa się z kilku etapów:

  • Wywiad diagnostyczny – podczas, którego diagnosta zbiera informacje od rodziców dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka;
  • Obserwacja dziecka w czasie swobodnej aktywności – podczas tego spotkania, w bezpiecznej i przyjaznej dla dziecka atmosferze, ocenia się jakość w zakresie komunikacji, nawiązywania interakcji społecznych i zabawy;
  • Obserwacja zachowania dziecka w ustrukturyzowanej zabawie – w czasie tego spotkania przeprowadzane jest badania narzędziem diagnostycznym ADOS-2;
  • Przekazanie diagnozy – omówienie z rodzicami dziecka przyczyn obserwowanych trudności, wyznaczenie kierunku dalszych oddziaływań;

Test ADOS – 2

    Autism Diagnosis Observation Schedule jest narzędziem służącym do diagnozy i oceny stopnia nasilenia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Umożliwia badanie nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzalnych zachowań. Narzędzie składa się z 5 modułów – diagnosta dobiera dla osoby badanej odpowiedni moduł uwzględniając wiek i poziom umiejętności językowych badanego. ADOS określany jest na świecie jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania dziecka i jego trudności.

    Test ADOS -2 został zaadaptowany do polskich warunków przez prof. Ewę Pisulę i dr Izabelę Chojnicką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

   Centrum Terapii „Rozproszone Zmysły” prowadzi diagnozy specjalistyczne w oparciu o test ADOS-2. Specjaliści wchodzący w skład zespołu diagnostycznego przeszli odpowiednie szkolenie i posiadają uprawnienie do jego stosowania. Ich nazwiska znajdują się na liście certyfikowanych diagnostów testu ADOS-2 (www.szkoleniaados2.pl).

Diagnozy specjalistyczne przeprowadzamy do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (7 roku życia).